26 กันยายน 2023

เกี่ยวกับองค์กร

  1. ข้อมูลทั่วไป

       ชื่อโรงเรียนบ้านห้วยมงคล เลขที่ 90 หมู่ที่ 6 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 081-0193-264  e-mail banhuaymongkol@gmail.com   website www.banhuaymongkolschool.ac.th เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อที่ 20 ไร่ เขตพื้นที่บริการ หมู่ที่ 4 บ้านวังข่อย หมู่ที่ 6 บ้านห้วยมงคล  หมู่ที่ 7 บ้านหนองเกตุ หมู่ 8 บ้านเขานกกระจิบ

                                                       ตราอุณาโลมอยู่ภายใต้รัศมีสีแดงดำ อยู่เหนืออักษรย่อ ห..

                                                     ใต้อักษรย่อเป็นชื่อโรงเรียนบ้านห้วยมงคล สีขาวในริบบิ้นสีแดง 

คำขวัญ :  มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานความเป็นไทย    เน้นใช้ภูมิปัญญา การกีฬาเป็นเลิศ

ปรัชญา :  รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

 วิสัยทัศน์  :  ภายใน ปี 2565 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานด้านความรู้ขั้นพื้นฐาน ควบคู่คุณธรรม เน้นการใช้ทักษะชีวิต สร้างจิตสาธารณะ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดี มีชุมชนร่วมจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

พันธกิจ (MISSION)

  1. พัฒนาผู้เรียนและครูให้มีความรู้และมีศักยภาพ
  2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  1. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้มีทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ

    4. พัฒนาความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  1. ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งเสพติดและอบายมุข
  1. บริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้ระบบคุณภาพ