26 มีนาคม 2023

ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านห้วยมงคล เตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วย นางศิรินุช ชูกุศล ศึกษานิเทศก์ ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา หาญเม่ง ศึกษานิเทศก์ นางสาวธัญลักษณ์ ตั้งถาวรการ ศึกษานิเทศก์ เเละนางสาวดวงเเก้ว พลายเเก้ว ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565