previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃

กิจกรรมตามโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาาน 1 นาที

🚩วันที่ 21 กันยายน 2563
🚩โรงเรียนบ้านห้วยมงคล
จัดกิจกรรมตามโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาาน 1 นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกหมู่เหล่า นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมรำลึก และตระหนักถึงความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพทั่วโลก ตามความร่วมมือของมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) และองค์การสหประชาชาติ (UNECOSOC) ในการสร้างพลังแห่งสันติภาพร่วมกันทั้งประเทศ