26 กันยายน 2023

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและดนตรี

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ครูพันธกานต์ ใบเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและดนตรี

สอนทุกระดับชั้น

สื่อการสอน

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา