24 กรกฎาคม 2024

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูศิริลักษณ์ ชื่นอารมณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ครูลำยอง นวมนิ่ม

สอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ครูนราวดี มีพรบูชา

สอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

สื่อการสอน

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ระดับมัธยมศึกษา

เกมการศึกษา