26 กันยายน 2023

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูสุมณี สังข์พุก

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ครูอารดา จ่ามมาตย์

สอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ครูอารีรัตน์ เล่งฮ้อ

สอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

สื่อการสอน

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา