24 กรกฎาคม 2024

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูเจนจิรา กิ่งสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สอนระดับชั้นประถมศึกษา

ครูสุภาวดี พิรุณโปรย

สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา

สื่อการสอน

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา