24 กรกฎาคม 2024
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (assessment for learning) “

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (assessment for learning) “

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล นำโดยนายอดิเรก มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมงคล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (assessment for learning) “
บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ศกุนตนาค และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ อาจารย์ประจำภาควิชา วัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ ห้องสมุด โรงเรียนบ้านห้วยมงคล
เพื่อเป็นการทบทวน ศึกษาเพิ่มเติม ปฏิบัติและเรียนรู้แนวทางใหม่ในการวัดและประเมินผลการศึกษา สำหรับให้คณะครูนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด
โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้
1. หลักการวัดประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. การวิเคราะห์ตัวชี้วัดและออกแบบวิธีการและเครื่องมือวัดประเมินการเรียนรู้
3. การสร้างเครื่องมือวัดประเมินการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย
4. หลักการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดประเมินการเรียนรู้
5. ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดประเมินการเรียนรู้
6. การให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างมีประสิทธิภาพ
7. การใช้ผลการวัดประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ทั้งนี้โรงเรียนบ้านห้วยมงคลขอขอบพระคุณวิทยากร ที่กรุณาให้ความรู้ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาแก่คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยมงคลด้วยความทุ่มเทและตั้งใจตลอดระยะเวลาการอบรม
#วิชาการดี กีฬาเด่น เน้นสืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *