previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃
โรงเรียนบ้านห้วยมงคล
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21/2560
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอขอบคุณ ท่านศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวปราณี จงศรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรแนะนำแนวทางการประเมินเพื่อการขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21/ 2560 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของคณะครูต่อไป