previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในสังกัด ในการดำเนินการจัดนิทรรศการ เพื่อเเสดงผลงานทางวิชาการ ที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

🚩

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นายไพรัช มณีโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และนางเพชรรัตน์ สุขปลั่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ในนามคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะ 1 ปี (รอบ 6 เดือนแรก) ของนายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้
โรงเรียนบ้านห้วยมงคล ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในสังกัด ในการดำเนินการจัดนิทรรศการ เพื่อเเสดงผลงานทางวิชาการ ที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2