previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃

โรงเรียนบ้านห้วยมงคลได้รับคัดเลือกจัดแสดงโขน

🚩

 

          วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ให้การต้อนรับ ว่าที่ ร.ต.นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และนายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยมีนายสุทธินาถ ทานนท์ นายสโมสอน หนองสูง และนางกิตติมา  เย็นกาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ซึ่งในงานนี้โรงเรียนบ้านห้วยมงคลได้รับคัดเลือกเข้าจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย