previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃

โครงการฝึกอบรมลูกเสือต่อต้านาเสพติด

โครงการฝึกอบรมลูกเสือต่อต้านาเสพติด

🚩 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ จัดทำโครงการฝึกอบรมลูกเสือต่อต้านาเสพติด ระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-๑๙) โรงเรียนบ้านห้วยมงคลได้นำลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่เนื่องตลอดหลักสูตร กิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดี #ขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่านที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อการต่อต้านยาเสพติดอย่างถูกวิธี