previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃

เกียรติบัตรโรงเรียน

ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ3 ดาว

โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โรงเรียนไร้ถังระดับจังหวัด

โรงเรียนไร้ถังระดับจังหวัด

ผลงานที่เป็นเลิศ ด้านการบริหารการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต