previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃

เกียรติบัตรครู

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นม1-ม3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานวิจัยของข้าราชการครูและบุคคลากรในสังกัด

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานที่ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์