previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃

อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์หลักสูตร การจัดทำแบบวิเคราะห์หลักสูตร

               

🌿.. การพัฒนาคน เริ่มต้นจากการพัฒนาตนเอง
🌿..การพัฒนาองค์กร สำคัญที่การพัฒนาคนในองค์กร การกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้มีแนวทางชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความเข้มแข็งขององค์การ
🚩 #โรงเรียนบ้านห้วยมงคล นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายอดิเรก มะสิน ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร นางอารยา ช่ออังชัญ (ศึกษานิเทศก์ สพป. ปข. เขต 2) ให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์หลักสูตร การจัดทำแบบวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างรายวิชา และกำหนดการสอน เพื่อการนำหลักสูตรไปใช้ในการปฏิบัติและการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้