24 กรกฎาคม 2024

อนุบาล

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูพรพรรณ กล่ำกล่องจิตต์

สอนระดับชั้นอนุบาล 2

ครูณิชาพัชร์ รักชาติ

สอนระดับชั้นอนุบาล 3

สื่อการสอน

อนุบาล 2

อนุบาล 3