previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃

รายชื่อนักเรียน เรียน onsite

 
📢📢ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยมงคล📢📢
🚩อ้างถึงการประเมินความพร้อมเพื่อเปิดเรียน On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับใต้ ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล ผ่านเกณฑ์การประเมินสามารถเปิดเรียน On Site ได้ โดยในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้ทำการเปิดเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (เฉพาะนักเรียนที่รับวัคซีน)
🚩โรงเรียนบ้านห้วยมงคล ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จากการประชุมได้
🚩ข้อสรุปแนวทางการเปิดเรียน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
🚩🚩ชั้น ป.1-3 (เฉพาะนักเรียนที่ผู้ปกครองรับวัคซีนครบทุกคนในครอบครัวและมีความประสงค์ให้มาเรียนที่โรงเรียน) เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 20-30 ธันวาคม 2564
🚩🚩ชั้น อนุบาล และ ป.4-5 เรียนที่บ้านรับ-ส่งใบงานทุกวันจันทร์ จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลง
🚩🚩ชั้น ป. 6 (เฉพาะนักเรียนที่รับวัคซีนแล้วและมีความประสงค์ให้มาเรียนที่โรงเรียน) เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 นักเรียนที่เหลือเรียนที่บ้านรับ-ส่งใบงานทุกวันจันทร์ จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลง
🚩🚩พร้อมประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีความประสงค์เรียนที่โรงเรียน (On Site) และผู้ปกครองนักเรียนได้รับวัคซีนครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้