previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃

ผอเขต ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านห้วยมงคล

🚩

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธฺ์ นายสโมสอน หนองสูง รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วย นางศิรินุช ชูกุศล ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านห้วยมงคล และรับฟังการบรรยายสรุปการจัดการเรียนการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COViD-19) โดยนายอดิเรก มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมงคล แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blend Learning) ตั้งแต่วันที่ 14-30 มิถุนายน 2564 ใน 2 รูปแบบ โดยรูปแบบที่ 1 แบบสลับวันมาเรียน (ON-SITE, ON-HAND) โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำนวน 129 คน กลุ่มที่ 2 จำนวน 128 คน และการเรียนสอบรูปแบบที่ 2 คือการจัดการเรียนที่บ้าน (ON-HAND, ON-DEMAND) สำหรับนักเรียนกลุ่มนี้ จำนวน 122 คน การจัดการเรียนทั้งสองระบบนี้เน้นความสมัครใจของนักเรียนและผู้ปกครองเป็นหลักเกณฑ์ โดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธฺ์ ได้ชื่นชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านห้วยมงคล เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ดีเยี่ยม