previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃

ประเมินทักษะการอ่าน-การเขียน

ประเมินทักษะการอ่าน-การเขียน

🚩โรงเรียนบ้านห้วยมงคล
ประเมินทักษะการอ่าน-การเขียน
ครั้งที่ 1 เพื่อคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน-การเขียน และจัดกิจกรรมซ่อมเสริมเพื่อช่วยเหลือนักเรียนต่อไป…เพราะเราเชื่อว่า…
“Reading is a basic tool in the living of a good life.”
“การอ่านเป็นพื้นฐานของการมีชีวิตที่ดีคะ”
…มาช่วยกันพัฒนาลูกหลานของเรานะคะ เริ่มต้นจากการสละเวลา 5-10 นาที อ่านบทเรียน หรือหนังสือเล่มโปรดทุกวัน
เพียงเท่านี้ก็จะได้พัฒนาทักษะการอ่านอยู่เสมอคะ….😊😊