previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃

นิเทศติดตามการเปิดเรียน onsite

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2564🚩 นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยนางศิรินุช ชูกุศล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวธัญลักษณ์ ตั้งถาวรการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ในนามคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินความพร้อมเพื่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ on-site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2🚩 โดยนายอดิเรก มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมงคล แจ้งแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid) ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 จัดการเรียนการสอนเป็น 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 การมาเรียน (On- Site, On- Hand) จำนวน 98 คน รูปแบบที่ 2 การเรียนที่บ้าน (On- Hand ,On -Demand) จำนวน 216 คน โดยนักเรียนมารับใบงานทุกวันจันทร์ โดยการเรียนการสอนทั้ง 2 รูปแบบ ในส่วนของนักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียน เน้นนักเรียนที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว เป็นหลักเกณฑ์🚩โดยท่านรองได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อไป