previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล

🚩โรงเรียนบ้านห้วยมงคล
✒️วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
นางอารยา ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยมงคล เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทั้งให้คำแนะนำแก่สถานศึกษา คณะครูผู้สอนในการจัดกิจกรรม และเยี่ยมบ้านพบผู้ปกครองและนักเรียน ให้กำลังใจแก้ผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมสอบถามสภาพความเป็นอยู่ ปัญหา และอุปสรรคอย่างใกล้ชิด 🚩💕😊🙏🙏🙏