previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃

งานวิชาการ

ฟอร์มกำหนดการสอนรายวิชา >> ดาวน์โหลด (34 downloads)
แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม >> ดาวน์โหลด (53 downloads)
แบบบันทึกการนิเทศติดตามประสิทธิภาพบุคลากร ของครูผู้สอน ดาวน์โหลด (30 downloads)
แบบฟอร์ม บันทึกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สำหรับ Model teachers ดาวน์โหลด (28 downloads)
แบบบันทึกการวิเคราะห์เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา ดาวน์โหลด (27 downloads)