previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
13
29
1
อบ.3
10
13
23
1
รวม อบ.
26
26
52
2
ป.1
14
11
25
1
ป.2
12
16
28
1
ป.3
20
8
28
1
ป.4
17
11
28
1
ป.5
16
18
34
1
ป.6
24
11
35
1
รวมประถม
103
75
178
6
ม.1
20
17
37
1
ม.2
16
20
36
1
ม.3
8
9
17
1
รวมมัธยมต้น
44
46
90
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
173
147
320
11