previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล🌿
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 (วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564)
ขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
นางอารยา ช่ออังชัญ ร่วมประเมินครูผู้ช่วย นางสาวอารดา จ่ามมาตย์ ทั้งได้ให้คำแนะนำในการพัฒนางาน และให้กำลังใจแก่คุณครู ให้มีความมุ่งมั่น เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง พัฒนาตนเองอยู่เสมอและมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
ทางโรงเรียนบ้านห้วยมงคล ขอเป็นกำลังใจให้คุณครู ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนางานต่อไป 🌿