previous arrow
next arrow
Slider
โรงเรียนบ้านห้วยมงคลยินดีต้อนรับ ❃❃วิสัยทัศน์โรงเรียน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ❃❃

กำหนดการเปิดภาคเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล
▪กำหนดแนวทางการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โดยมีแนวทางการจัดการเรียนการสอน (เฉพาะเดือนพฤศจิกายน) ดังนี้
🚩 รูปแบบที่ 1
💠 วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2564
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) คือ การเรียนการสอนแบบ On Hand และ On Demand รับส่งใบงานปกติ
💠 โดยสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน — รับใบงานวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 (เนื่องจากคณะครูติดภารกิจฉีดวัคซีนในวันจันทร์)
💠 สัปดาห์ถัดไป รับ-ส่งใบงานในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 และรับ-ส่งใบงานทุกวันจันทร์ –จนครบเดือน
ทั้งนี้ในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองผ่านช่องทางสื่อการเรียนการสอนบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา (http://banhuaymongkolschool.ac.th/)
🚩รูปแบบที่ 2
💠วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564เป็นต้นไป แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
💠นักเรียนกลุ่มที่ 1
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้ว💉💉✅✅ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบชั้นเรียน (On Site) ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) และทางสถานศึกษาได้เพิ่มมาตรการการป้องกันโดยจัดหาเครื่องพ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เพื่อพ้นฆ่าเชื้อทุกวัน 💯✅✅✳️🎉
💠นักเรียนกลุ่มที่ 2
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3 🤗🤗ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) คือ การเรียนการสอนแบบ On Hand และ On Demand รับส่งใบงานปกติ ทุกวันจันทร์ ร่วมกับการศึกษาด้วยตนเองผ่านช่องทางสื่อการเรียนการสอนบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา (http://banhuaymongkolschool.ac.th/)
**หมายเหตุ ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารของทางสถานศึกษาผ่านช่องทางเพจโรงเรียนบ้านห้วยมงคล และเว็บไซต์โรงเรียนบ้านห้วยมงคล