26 กันยายน 2023

กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูยุทธกร หนูผาสุข

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ครูไกรศร ศรีโสภา

สอนระดับชั้นประถมศึกษา

สื่อการสอน

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา