24 กรกฎาคม 2024

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ครูสุธาทิพย์ เกิดศิริ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

สอนทุกระดับชั้น

สื่อการสอน

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา