4 มิถุนายน 2023

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูเสาวรส แสงสุรจันทรกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ครูสุภาวดี โพธิ์เผือก

สอนระดับชั้นประถมศึกษา

สื่อการสอน

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา