26 กันยายน 2023

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

de68252a-7994-4d87-9010-8d8fa98106a6

ครูยุภาวรรณ หลายชั้น

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

สอนระดับชั้นประถมศึกษา

สื่อการสอน

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา