30 มกราคม 2023
I ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านห้วยมงคล I คำขวัญ : มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานความเป็นไทย เน้นใช้ภูมิปัญญา การกีฬาเป็นเลิศ
315189313_664613958587103_1176149947137231293_n

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ประชาสัมพันธ์บ้านห้วยมงคล

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยมงคล
🚩โรงเรียนบ้านห้วยมงคล กำหนดเปิดภาคเรียน 2/2565
279940628_1328618377979231_8159056706133610777_n
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยมงคล
🚩โรงเรียนบ้านห้วยมงคล กำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารรวมใจในฝัน เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารของโรงเรียน และร่วมกันสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนทุกระดับชั้น พร้อมทั้งพบครูประจำชั้น เพื่อรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
279839345_1325933308247738_5196772521993000513_n
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565
ตามที่โรงเรียนบ้านห้วยมงคลได้เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยมงคล กำหนดการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมการอ่าน การเขียน คิดเลข ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ วันที่ 2- 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (เวลาเรียนปกติ) โดยแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม
🚩กลุ่มที่ 1 ระหว่างวันที่ 2- 6 พฤษภาคม 2565 และ
🚩กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565

วิดีโอ